Specjalizacje

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w:

- prawie nieruchomości (ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,  bezumowne korzystanie z nieruchomości, podział nieruchomości, obsługa prawna w zakresie umów najmu, dzierżawy nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, doradztwo oraz reprezentacja w zakresie ustanowienia służebności oraz innych praw na nieruchomości, obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych),

- prawie cywilnym (sprawy o zapłatę, podziały majątku,  sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy związane z wszelkimi roszczenia wynikającymi z umów, sporządzanie umów i regulaminów w tym e-commerce),

- postępowaniach procesowych (reprezentacja przed Sądami cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, pracy wszystkich instancji, Sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi),

- prawie rodzinnym i opiekuńczym (prowadzenie spraw o rozwód i separację, prowadzenie spraw o alimenty, prowadzenie spraw o zniesienie wspólności małżeńskiej),

- prawie spadkowym (prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, prowadzenie spraw o unieważnienie testamentu, prowadzenie spraw o zachowek),

- pomocy prawnej "frankowiczom",

- prawie budowlanym,

- prawie karnym (obrona w postępowaniu karnym, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,doradztwo oraz prowadzenie postępowań w przypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania),

- prawie karnym wykonawczym (prowadzenie spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie, prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, prowadzenie spraw o przerwę w wykonaniu kary, prowadzenie spraw o dozór elektroniczny),

- prawie gospodarczym (reprezentacja podmiotów gospodarczych - spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju, zakładanie spółek),

- prawie międzynarodowym (sporządzenie umów i regulaminów o charakterze transgranicznym również z kontrahentami z poza UE),

- prawie europejskim (prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Nakazu Zapłaty, prowadzenie postępowań w ramach Europejskiego Postępowania w Sprawie  uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, , doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie kilku krajów członkowskich, sporządzanie opinii i analiz w zakresie oceny przygotowywanych umów lub transakcji pod kątem ich zgodności z regulacjami unijnymi,delegowanie pracowników),

- doradztwie w zakresie niemiecko-polskiego obrotu prawnego (windykacja roszczeń na terenie RFN, doradztwo z zakresu prawa niemieckiego, zakładanie działalności na terenie RFN, obsługa prawna klientów niemieckojęzycznych na terenie RP, doradztwo w zakresie zakładanie spółek prawa handlowego na terenie RFN).