Nie tylko wyjaśnię treści zawiłych ustaw, ale także dokładnie analizuję osobiście każdy przypadek, rzetelnie przedstawię sytuację i pomagamę osobiście znaleźć optymalne rozwiązanie. Oferuję doradztwo przed wszczęciem postępowania oraz  czynną obronę pokrzywdzonych i oskarżonych. Reprezentuję klientów podczas każdego etapu postępowania dbając nieustanie o ich interesy. Zapewniam także pomoc w zakresie sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, apelacji, kasacji i innych pism, niezbędnych w postępowaniach karnych

W sprawach z zakresu prawa karnego zapewniam

reprezentowanie pokrzywdzonych (spółek oraz osób fizycznych) w postępowaniu karnym, w tym:

 • pomoc w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;

 • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego;

 • reprezentowanie pokrzywdzonegom oskarżyciela posiłkowego i pomoc w realizacji jego praw na etapie postępowania sądowego w charakterze powoda;

obronę oskarżonego ( w tym członków zarządu i właściceli spółek) we wszystkich sprawach karnych, w tym:

 • pomoc zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym, udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu lub innych środków zapobiegawczych;

 • udział w czynnościach przesłuchania w stadium prokuratorskim oraz sądowym;

 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;

 • pomoc w trakcie negocjacji w zakresie dobrowolnego poddania się karze;

 • udział w rozprawach przed sądem I i II instancji jak również Sądem Najwyższym;

 • prowadzenie postępowań w przypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

obronę w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach:

 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie;

 • o odroczenie wykonania kary;

 • o przerwę w wykonaniu kary;

 • o dozór elektroniczny;

 • i innych.