Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działaność gospodarczą poprzez:

  • pomoc prawną z zakresu tworzenia spółek prawa handlowego, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, w tym przygotowywanie umów, statutów spółek, regulaminów, czy też projektów uchwał spółek;

  • rejestrację spółek, jak również aktualizację informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

  • prowadzenie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządu;

  • negocjowanie i sporządzanie kontraktów funkcjonujących w obrocie gospodarczym;

  • prowadzenie procesu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,

  • reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy);

  • uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego;

  • powództwa przeciwegzekucyjne;

  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).