Jeżeli posiadasz kredyt frankowy szwajcarskich oraz zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi zapraszam do kontaktu. Jako Kancelaria oferujemy kompleksową pomoc w sprawach frankowych przez weryfikację dokumentów z pomocą zespołu profesjonalnych prawników, a następnie pełną reprezentację frankowiczów na każdym etapie postępowania, a w konsekwencji możliwość unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.

W ramach swojej działalności zajmuje się kompleksową obsługą prawną spraw związanych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego zarówno poprzez występowanie z powództwem do sądu w imieniu naszych klientów, jak również poprzez podjęcie obrony w sytuacji wniesienia przez bank pozwu w związku z wypowiedzeniem danej umowy kredytowej.

W ramach reprezentacji zapewniamy:

  • unieważnienie kredytu frankowego (Unieważnienie umowy kredytowej sprawia, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Sprawdzimy, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie dobre, a jeśli trzeba, zaproponujemy alternatywy.);
  • odfrankowienie kredytu (Jeżeli zastosowane w przygotowanej przez bank umowie postanowienia sąd uzna za noszące znamiona klauzul niedozwolonych, może orzec, że umowa jest skuteczna, ale za nieważne należy uznać przedmiotowe zapisy i z tego powodu je usunąć.);
  • wstrzymanie płatności rat (Jeszcze przed rozpoczęciem procesu możemy doproawadzić do wstrzamania płatność rat na czas trawania procesu. Nie ma wtedy obawy, że proces będzie długotrwały.).