Nieskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu – wygrana naszych Klientów w sprawie przeciwko bankowi PKO BP

Wypowiedzenie umowy kredytu stanowi bardzo potężny oręż znajdujący się w rękach instytucji bankowych i jego skuteczne użycie miałoby poważne skutki dla naszych Klientów. Tak też było w sprawie o sygnaturze I C 701/19, toczącej się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga. Okazała się ona dla naszej Kancelarii i jej Klientów zwycięska. Bank nie zdołał udowodnić, że dochował wymaganej przez umowę procedury i w związku z tym wypowiedzenie przez niego umowy kredytu naszym Klientom zostało uznane przez sąd za bezskuteczne, a pozew banku prawomocnie oddalony.

Według obowiązujących przepisów, poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy na określony czas, pod warunkiem późniejszej spłaty tej kwoty wraz z odsetkami, marżą i prowizją. Wypowiedzenie umowy kredytu może stać się bardzo dotkliwe, bowiem dochodzi wtedy do cofnięcia wspomnianego udostępnienia środków, w związku z tym trzeba wówczas jednorazowo spłacić resztę niespłaconej kwoty. Możliwość wypowiedzenia kredytu jest jednak, rzecz jasna, obwarowana pewnymi warunkami. Bank może tego dokonać, jeśli kredytobiorca nie dotrzymuje warunków, o których mowa w zawartej umowie. 

Wygrana sprawa dotyczyła właśnie kwestii wypowiedzenia kredytu. Niestety, nasi klienci mieli trudności z terminową spłatą rat, w związku z czym bank uznał, że nie wywiązują się oni z warunków zawartej umowy i postanowił im tę umowę wypowiedzieć, po czym wniósł do sądu powództwo o jednorazową spłatę całej zaległej kwoty. Zawarta umowa wskazywała zasady wypowiedzenia kredytu. Zgodnie z umową wypowiedzenie mogło zostać skutecznie złożone, gdy kredytobiorca nie zapłaci dwóch kolejnych rat w terminie określonym przez bank w wysłanych dwóch przypomnieniach. Na szczęście dla naszych klientów, bank nie wywiązał się z tychże warunków, co wielokrotnie podnosiliśmy. Wobec takiego naruszenia przez bank reguł zwartych w umowie, sąd nie miał wątpliwości i przyznał rację naszym Klientom, uznając, że nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu.

Przy tej sprawie widać, jak znaczące mogą być dla przebiegu procesu szczegóły. Nasi klienci rzeczywiście nie wywiązywali się z warunków kredytu i bank mógłby im umowę skutecznie wypowiedzieć, jednak niezachowanie czysto formalnych wymogów uniemożliwiło mu dochodzenie swoich racji, ratując naszych klientów. Należy, więc jeszcze raz podkreślić – szczegóły, formalności i procedury mogą być decydujące w niejednej sprawie; warto się w nie zagłębiać w poszukiwaniu choćby najmniejszego uchybienia, co skutkować może pozytywnym rozstrzygnięciem.