Jakiś czas temu udało nam się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w sprawie o nieważność umowy o kredyt frankowy. Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie o sygn. akt I Cz 105/21 postanowił udzielić naszym klientom zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat ich kredytu. Jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uwzględnianie interesów zwykłych ludzi przeciwko bankom, a także dobry moment, by przybliżyć samą instytucję prawną zabezpieczenia.

Powtarzając za kodeksem postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Na czym właściwie polega takie zabezpieczenie i co to jest? Ma ono oczywiście na celu ochronę interesów strony postępowania w jego toku. By tego dokonać, sąd może, na wniosek strony, postanowić o wdrożeniu pewnych, również dotkliwych dla drugiej strony, środków - obowiązków. Przykładowo może tymczasowo zająć jej rachunek bankowy lub, tak jak w naszej sprawie, zawiesić spłatę rat kredytu czy innej formy długu. Jakie jednak musimy spełniać warunki, aby do tego doszło i sąd pomyślnie rozpatrzył wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Strona składająca go musi wykazać istnienie dwóch, wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego, przesłanek – faktów mające znaczenie prawne. Po pierwsze należy uprawdopodobnić roszczenie – inaczej żądanie, z którym występujemy przed sądem. Przyjmuje się, że uprawdopodobnione roszczenie - żądanie to takie, co, do którego „na pierwszy rzut oka” widać, że z dużym prawdopodobieństwem jest prawdziwe i faktycznie przysługuje danej osobie. Po drugie, należy wykazać istnienie interesu prawnego. Uznaje się ), że pojęcie to należy rozumieć szeroko i każdorazowo ustalać istnienie bądź nieistnienie interesu prawnego, w oparciu o całokształt sytuacji prawnej danej osoby. Krótko mówiąc – interes prawny istnieje wówczas, gdy mamy do czynienia z niepewnością naszej sytuacji prawnej, co powoduje potrzebę wystąpienia na drogę sądową

Wracając do sprawy „frankowiczów” - sąd  początkowo odmawiał udzielenia zabezpieczenia, powołując się przede wszystkim na brak interesu prawnego, jednak dzięki złożeniu zażalenia udało się uzyskać korzystne dla naszych klientów rozstrzygnięcie. Podstawą uprawdopodabniającą roszczenie był fakt wykazania przez stronę, że w umowie zawartej przez nią oraz bank brakowało jasnego sprecyzowania kwoty, jaka ma być zwrócona oraz reguł ustalania tej kwoty. Postanowienia umowy w tym zakresie stanowią tak zwaną klauzulę abuzywną ( inaczej postanowienie umowne sprzeczne z prawem), i w konsekwencji prowadzić do nieważności całej umowy. W tym kontekście oczywistym jest istnienie interesu prawnego we wstrzymaniu spłaty rat, tym bardziej, że klient spłacił już w złotówkach kwotę, którą otrzymał od banku. Sąd przychylił się do tego rozumowania i ostatecznie uznał, że zabezpieczenia należy udzielić. Udało się nam tym samym, do czasu rozstrzygnięcia całej sprawy, uwolnić naszych klientów od obowiązku spłaty kredytu i poczynić krok w walce o prawa osób wykorzystywanych przez nieuczciwe instytucje bankowe. Okazuje się, że i mały może wygrać z wielkim, jeśli tylko ma po swojej stronie odpowiednich ludzi.